Opatentowaliśmy nasze ogrodzenia

     Oświadczenie FIRMY Revekoll, Karzcino 30A, 76-200 Słupsk, o przekazaniu informacji o własności prawa do wzoru przemysłowego i ewentualnych skutkach jego naruszenia.

     Niniejsze oświadczenie ma na celu uniknięcia ewentualnego naruszenia praw z prawa do wzoru przemysłowego, a tym samym uniknięcia sporów cywilnych i/lub karnych wynikających z naruszenia praw do przedmiotowego wzoru przemysłowego, a ustalonych w przepisach zawartych w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2017r., poz.776), a zwłaszcza przepisów zawartych w art. od 287 do 291.

Przedmiot oświadczenia:

     Firma Revekoll, 76-200 Słupsk, Karzcino 30A jest właścicielem wzoru przemysłowego pt. Metalowy panel ogrodzeniowy, którego zgłoszenie zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Wp.26617.Rysunki tego wzoru stanowią załącznik 1 i 2 do niniejszego oświadczenia.

     W związku z wprowadzeniem przez nas do obrotu, między innymi przez złożenie oferty handlowej, informujemy, że przedmiot tej oferty czy Metalowy panel ogrodzeniowy przedstawiony na załączonych rysunkach podlega prawnej ochronie wynikającej z przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej, a zwłaszcza art. 105 ust.2 i 3, które mówią, że:

     Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa praw wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz całej Unii Europejskiej.

Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytwory, w którym wzór jest zawarty bądz zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.

Dodatkowo naśladownictwo produktów może naruszać przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47 poz.211) i ustawę z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

     W związku z tym, oświadczamy, że w przypadku ewentualnego naruszenia naszych praw będziemy dochodzić roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem.

Karzcino, dnia 04 czerwca 2018r.
Z poważaniem,
Revekoll

Certyfikaty